CẢI TẠO HÀNG RÀO NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI – KCN BIÊN HÒA 2

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
  • Vị trí: KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai
  • Dịch vụ:
    • Thiết kế phương án
  • Năm thiết kế: 2017